Sheila’s Roti Shop
Pasea St 687-5884 sheilarotitt@gmail.com